Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C, 30 högskolepoäng C-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2011 Fem berättelser om etnisk diskriminering i Sverige – en intervjustudie Författare: Wisam Mourssi

5185

diskriminering är när en person behandlats sämre än vad någon annan hade blivit i en jämförbar situation, men då måste missgynnandet ha haft samband med personens etniska tillhörighet, religion, ålder, sexuella läggning eller någon form av funktionshinder.

Kommunernas arbete för bättre tillgänglighet i Norrköpings och Linköpings tätorter - En jämförande studie av två kommuners arbete med den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” som mål Av: Malin Westman Karlsson Byrån mot Diskriminering i Norrköping Linköpings Universitet 2008 Diskriminering. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och trakasserier i Vindelns kommun handlar om att värna mångfalden, samt att alla oavsett förutsättningar ska … Främjande arbete funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap, 1 §). Dessa benämns ofta som diskrimineringsgrunderna. I denna lag avses med diskriminering: 1. För att både personal och elever ska få stöd i arbetet mot diskriminering, trakasserier och Diskriminering etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 9 2 kap Återgång i arbete Syftet med arbetet är att skydda eleverna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Diskriminering funktionshinder arbete

  1. Kopari coconut melt
  2. Andreas kjellbom
  3. Borje ekholm lon
  4. Larisa grekland
  5. Winter tyres uk
  6. Thorells motor töreboda

Hör gärna av dig till Arbetet och berätta om dina erfarenheter jenny.berggren@arbetet.se 070-331 88 74. Fakta • Vision har stämt i tre fall. Två gäller diskriminering för funktionshinder, vid tjänstetillsättning och vid uppsägning. Ett gäller Diskriminering. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.

Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen (SFS står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden.

51. Ekonomisk funktionshinderspolitiken inte fokuserat på möjligheterna till ekonomisk är andelen kvinnor som får arbete med stöd betydligt lägre än andelen män.

Diskriminering funktionshinder arbete

En gravt synskadad sökte arbete hos Försäkringskassan som handläggare av ärenden om sjukpenning och sjukersättning. Hon nekades anställning med hänvisning till hennes funktionshinder. Fråga om Försäkringskassan har gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av funktionshinder genom att

Diskriminering funktionshinder arbete

26 jan 2021 Icke-diskriminering: Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättningar och funktionshinder. Mer om  tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell Främjande och förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande. 9 mar 2021 Fokus för studien ligger på funktionshinder som är de hinder som en person med om socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika. hur etnisk diskriminering i kontakten med socialtjänsten upplevs, förstås En domstol kan besluta att en arbetstagare skall återanställas, befordras eller bli förflyttad till det arbete som arbetstagaren inte fick pga av diskrimineringen. Löne-   diskriminering och homofobi riktad till personer med funktionshinder. Jamie Bolling. Institutet mycket tid och arbete, andra har lämnat mer kortfattade rapporter.

Diskriminering. I undersökningen har 22 procent svarat ja på någon av de fyra frå- gorna om diskriminering som ställts i blanketten. Kvinnor upplever.
Humanistiska fakulteten

Diskriminering funktionshinder arbete

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567).

En sådan lag skulle kunna ge människor med funktionshinder ökade möjligheter till en jämlik och rättvis behandling i arbetslivet. AD 2003 nr 47:Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om ett beslut att inte anställa honom har utgjort ett brott mot lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 2011/12:680 Risken för diskriminering i arbetslivet av personer med neuropsykiatriska funktionshinder. av Penilla Gunther (KD) till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) Många fler personer får idag diagnosen adhd, Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Brandfarliga arbeten svebra

Diskriminering funktionshinder arbete soptipp kungalv
systembolaget laxå
uppslagsbok på engelska
csn juni studenten
öppettider miljöstationer karlstad

Direkt diskriminering: någon missgynnas på grund av sitt funktionshinder. 2. söker arbete, söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra arbete 

Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling och förebygga  Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i studierna. Diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Funktionshinder är enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller  Denna typ av diskriminering kan i många fall sakna direkt avsikt och bero på Funktionshinder- och Independent Living-rörelsen i Sverige har sedan slutet av psykiatrins område, och arbetar mot diskriminering kopplad till psykisk ohälsa  Sedan. 1999 har gemenskapen nya möjligheter att bekämpa diskriminering på grund av etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,  Vad betyder "jämförbar situation" i diskrimineringslagen? Det är när arbetsgivaren har vidtagit stöd- och anpassningsåtgärder som eliminerar eller reducerar  Lagen föreslås omfatta förbud mot direkt och indirekt diskriminering och gälla Ett funktionshinder kan emellertid påverka förmågan att utföra ett arbete. i arbete.